Půdy ČR

PŮDY ČR (uč. Str.28-31)

1. Půdní druhy se rozlišují podle zrnitosti a způsobu zvětrávání:

a) LEHKÉ PŮDY - písčité - dobře propouští vodu,

jsou chudé na živiny

b) STŘEDNÍ PŮDY - hlinité - dobře propustné, dostatek živin, pro zemědělství nejvhodnější

c) TĚŽKÉ PŮDY - jílovité - dobře vážou vodu, jsou mazlavé, musí se kypřit

2. Půdní typy se rozlišují podle uspořádání vrstev, rozhoduje zde nadmořská výška:

a) ČERNOZEM - je nejúrodnější (do 300 m.n.m.)

b) HNĚDOZEM - středně úrodná (300-500 m.n.m.)

c) PODZOLOVÉ PŮDY - méně úrodné

(500-700 m.n.m.)

d) NIVNÍ PŮDY -kolem řek, často zatopené

e) VODNÍ EROZE - dochází-li k odnosu půdy vodou,

při špatné orbě

Odpověz:

Co je to půdní a vodní eroze a co způsobuje?

Jaké půdy, dle typu a uspořádání vrstev se nacházejí v naší oblasti? 

Jaké plodiny se na nich typicky pěstují?